Súčasťou jednoduchého účtovníctva je:

Jednoduché účtovníctvo
  • vedenie komplexného jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi
  • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
  • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
  • vypracovanie prehľadov hospodárenia podľa požiadaviek klienta