Súčasťou podvojného účtovníctva je:

Podvojné účtovníctvo
 • vedenie komplexného podvojného účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • vypracovanie prehľadov hospodárenia podľa požiadaviek klienta